Avís legal

1. Les reproduccions s’hauran de fer constar mitjançant sol·licitud i en cap cas es podran transferir a tercers aquests drets d’utilització.
2. Queda totalment prohibida la utilització de la imatge per a usos diferents als sol·licitats. Un ús posterior requerirà fer una nova sol·licitud i obtenir una nova autorització.
3. En qualsevol forma de reproducció o comunicació pública de les imatges autoritzades s’haurà de fer constar la procedència i, en el cas que sigui possible, el nom de l’autor de l’original i del fons o col·lecció al que pertanyi.
4. El sol·licitant es compromet a respectar la integritat de l’obra.
5. En cas que es desconegui l’autor de la postal o els seus beneficiaris o hereus, el Museu de la Targeta Postal de Catalunya podrà autoritzar-ne la reproducció sense prejudici del titular dels drets de propietat intel·lectual
 
AVíS LEGAL